Terug naar Informatie

Algemene voorwaarden

A.    Algemeen

 1. Alle tussen Hondenschool Zuid Oost Groningen en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij, die een aanmeldingsformulier hebben ingestuurd via de website voor de desbetreffende cursus of via hun instructeur voor een vervolgcursus hebben aangemeld.
 3. Om volledig ingeschreven te kunnen worden dient de cursist:
  1. bij de eerste les het enting boekje te laten zien.
  2. een volledig ingevuld aanmeldingsformulier te hebben ingeleverd middels de site.
  3. kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden welke te vinden zijn op de site.
  4. gecontroleerd te hebben of zijn of haar hond meeverzekerd is in de W.A. verzekering.
 4. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders, c.q. wettige vertegenwoordigers, de overeenkomst mede te ondertekenen.

B.    Cursus

 1. De Hondenschool is gesloten op officiële zon- en feestdagen. Daardoor vervallen trainingen schuiven gewoon door naar een volgende cursusdag tot het aantal te geven lessen is vol gemaakt, tenzij er met de cursisten een andere afspraak gemaakt wordt.
 2. De cursisten dienen de cursusgelden vooraf per bank te voldoen of contant bij de aanvang van de eerste les. Als aan deze voorwaarde niet is voldaan kan de cursist geweigerd worden de lessen bij te wonen.
 3. Indien door ziekte of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, door cursist en/of hond, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd. Na vertoon van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging.
  Het gaat hier om een restbedrag na aftrek van vaste lasten en administratiekosten.
 4. Indien door ziekte of overmacht de les c.q. cursus moet worden beëindigd door de instructeur, zal de hondenschool eerst zorgen voor adequate vervanging en/of inhaaldatum.
  Pas in de tweede plaats kan overgegaan worden tot restitutie van het resterende cursusbedrag, minus de kosten van geleverd cursusmateriaal en vaste lasten.
 5. De cursisten mogen de eindtest net zo vaak afleggen, tot de test met goed gevolg is afgesloten, tegen betaling van de daarbij behorende kosten.
 6. Inhaallessen zijn, in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk.
  De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de instructeur naar diens mogelijkheden ingepast.
  Indien een les later dan 24 uur voor de aanvang is afgezegd zonder verklaring van overmacht vervalt het recht op inhalen.

C.    Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk vijf minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur of het secretariaat zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk één uur voor aanvang van de les, op de hoogte te stellen. (secretariaat 06-82111405)
 2. Op het terrein van de Hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur, aangelijnd te zijn. Ook mogen de honden niet mee genomen worden in de kantine!
 3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, d.i. afgestemd op het trainen van honden. (b.v. geen hoge hakken, geen lange jassen met wapperende panden, geen loshangende sjaals e.d.).
 4. De cursist draagt er zorg voor dat de te trainen hond alle benodigde inentingen vroegtijdig ontvangen heeft. Dit kan gecontroleerd worden door de instructeur.
 5. Als de hond loops is of anderszins lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur, alvorens met deze hond op de les te verschijnen.
 6. Indien hierover geen overeenstemming bestaat tussen instructeur en cursist, dient, voor rekening van de cursist, overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
 7. Het is toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training; zij zijn aanwezig op eigen risico.
 8. Tijdens de lessen binnen zowel als buiten, is het voor alle aanwezigen verboden te roken. Sigaretten dringend in de daarvoor bestemde asbak. Denk aan de honden!
 9. De toeschouwers dienen zich te houden aan bovengenoemde gedragsregels en aan aanwijzingen van de instructeur.
 10. De door uw hond, voor, tijdens of na de les gemaakte “hoopjes” dienen , met behulp van daartoe aanwezige plastic zakjes , door u te worden verwijderd en in de daarvoor aanwezige grijze bakken te deponeren.
  Het handigst is natuurlijk om zelf een poepzakje bij u te dragen.
 11. Mobiele telefoons dienen tijdens de theorie zowel als de praktijk uitgeschakeld te zijn.
 12. Hondenschool “Zuid Oost Groningen” stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel die voor, tijdens of na de lessen ontstaan.
 13. Cursisten zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen hond.